Zdeňka Štefková - vedoucí školní jídelny

Jana Rozmajzlová - kuchařka

Vladimíra Mejsnarová - pracovnice provozu

telefon: 315 785 245

e-mail: sj.nelahozeves@seznam.cz

Certifikát o zdravotní bezpečnosti - Catusík, Carotelka, Frutelka - zde.

ALERGENY

Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

EU  -2000/13 do 13.12 2014 a pak nahrazena1169/2011 EU článek 21
ČR - vyhláška 113/2005 sb.
O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, §8 odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávájí u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví.


Školní  jídelna je součástí ZŠ Nelahozeves,

slouží žákům dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. a 561/2004  Sb., zaměstnancům dle vyhlášky č. 84/2005 Sb. ve znění pozdějších změn, ke stravování cizím strávníkům, kteří si odebírají oběd do vlastních jídlonosičů.

 1.Přihláška ke stravování

Je žákům vydávána při nástupu do školního zařízení, platí po celou dobu docházky. Rodiče vyplní řádně celou přihlášku, to znamená data, podpis jednoho z rodičů. Pokud se stravují sourozenci, odevzdá každý z nich svou přihlášku.

 

2.      Výše stravného

 
přesnídávka oběd svačina celkem
3 - 6 let 7,- Kč 15,- Kč 7,- Kč 29,- Kč
7 - 10 let 7,- Kč 17,- Kč 7,- Kč 31,- Kč
0 oběd 0 0
7 - 10 let 0 21,- Kč 0 0
11 - 14 let 0 23,- Kč 0 0
dospělí - zaměstnanci 0 25,- Kč 0 0
cizí strávníci 0 52,- Kč (25,- potraviny + 27,- režie)
        

3.      Úhrada  stravného

Strávníci obdrží nejpozději do 5. v měsíci poštovní poukázku s údaji k platbě. Ta může být provedena i bankovním převodem. Platí se zálohově na daný měsíc (v září za září). Odhlášené obědy se odečítají v následujícím měsíci.

Termín splatnosti je vždy do 15. dne příslušného měsíce. Pro správnou identifikaci platby je nutné při bankovním převodu uvést všechmy údaje, hlavně variabilní symbol.

4.      Odhlašování obědů

Odhlásit oběd je nutné den předem, nejpozději do 12.00 hodin na telefon 315 785 245. První den nenadálé nepřítomnosti (nemoc) má strávník nárok odebrat si jídlo domů. Pokud nebude odhlášen po další dny, bude mu oběd účtován v plné výši.

5.      Vydávání obědů:

Obědy přes ulici:          11,00 – 11,30 hod.

Obědy v MŠ:                11,30 hod.  

Svačiny v MŠ:              8,00 – 8,30 hod.    13, 15 – 14,00 hod.

Obědy ZŠ:                   11,45 – 12,45 hod.

 

Nelahozeves, dne 1.9.2011                              Zdeňka Štefková - vedoucí ŠJ

                                                                                                                   

 

Základní škola Nelahozeves, Školní 55

Řád školní jídelny

 

1)      Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11.40 do 13.00 hodin.

2)      Žáci přicházejí do jídelny přes spojovací chodbu.

3)      Vyučující poslední dopolední vyučovací hodiny zajistí, aby si žáci  před vstupem do jídelny provedli důkladnou očistu rukou, nejlépe teplou vodou na WC a po té odvádí žáky do přízemí, kde si odloží své aktovky, nepotřebné pomůcky a svršky.  Poté žáci podle pokynů vyučujícího  spořádaně vstupují do  školní jídelny..

4)      V jídelně vyučující předává žáky učiteli, který má ve školní jídelně dozor.

5)      Žáci se při vstupu do jídelny řadí do jednostupu, při čekání na jídlo zachovávají  pravidla slušného chování a při jídle pravidla kulturního společenského stolování.

6)      Pro polévku i hlavní jídlo si žáci odcházejí sami, zasedají s ním k vyhrazeným stolům a vyčkávají na pokyn dozírajícího učitele.

7)      Zároveň odnesou k určenému odkládacímu místu - „okénku“- upotřebené nádobí, které si ke  stolu přinesli. Příbor se odkládá do určené nádoby – nehází se do ní.

8)      Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.

9)   Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy.

10) Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit. Přináší-li žáci  na stůl horkou polévku, dbá, aby nedošlo k opaření strávníků.

11)  Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost vedoucímu školní jídelny, který poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz řediteli školy, do které žák dochází. Ředitel školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR

       12) Pedagogický dozor nad žáky vykonává vždy učitel, který žáky do jídelny odvádí.

 

 

S účinností od  1. 1. 2005

 

 

 

V Nelahozevsi  dne 1. 1. 2005                                 Ředitel školy: Mgr. Věra Bavorová