Školská rada

Složení školské rady:

 Milena Vovsová
  Hana Čížková
    Ing. Olga Riegertová
 

Školská rada

    Podle nového školského zákona (Zákon č.561/2004Sb.) má být do konce roku 2005 na každé škole zřízena školská rada. Zřizuje ji zřizovatel školy (obec). Počet členů může být 3 - 18. Jednu třetinu pak volí zákonní zástupci žáků školy (rodiče). Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda. První zasedání svolává ředitel školy, musí se uskutečnit do 30 dnů od voleb. Funkční období členů školské rady je 3 roky. Ředitel školy není členem školské rady, jejího zasedání se účastní pouze na vyzvání předsedy.

Školská rada:


-
vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu školy
- schvaluje školní řád
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu školy na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření - projednává inspekční zprávy České školní inspekce
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánů vykonávající státní zprávu ve školství a dalším orgánům státní zprávy